گاز مخلوط وارداتی

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

گاز ترکیبی وارداتی

ترکیبات گازی پی پی امی | فروش گاز Airgas | واردات گاز Praxair | گاز وارداتی Air liquid

مخلوط های گازی مورد نظر از شرکت هایی تامین می گردند که دارای قابلیت ردیابی بوده و دارنده گواهینمامه 17025 بعنوان سیستم مدیریت آزمایشگاه می باشند.
دقت تولید گازهای ترکیبی بر اساس شرکت تولید کننده و گواهی کننده مثبت/منفی دو درصد و یا پنج درصد می باشد .
حجم کپسول های وارداتی از 0.5 لیتر تا 50 لیتر در فشارهای مختلف قابل تولید می باشد.
نوع شیر کپسول وابسته به ماهیت گازهای موجود در مخلوط گازی دارد .
برای گازهای سمی و آتشزار از شیر din1 و یا BS4 استفاده می شود که چپ گرد هستند .
برای گازهای غیر سمی و غیر آتشزا از شیرهای DIN6 ویا BS3 استفاده می گردد.مشخصات فنی گازها

افتخارات شرکت

ایزو17025

شرکت سپهر گاز کاویان

دارنده گواهینامه IS017025 از مرکز تائید صلاحیت ایران

گواهینامه آزمایشگاه آزمون و آزمایشگاه کالیبراسیون از اداره استاندارددارنده گواهینامه آزمایشگاه آزمون و گواهینامه آزمایشگاه کالیبراسیون از اداره استاندارد

خبرنامه ایمیلی

طراحی و پشتیبانی در فناوری اطلاعات جوان رایان