اخبار گاز و کاربرد گازها

عناصر سازنده گازهای صنعتی

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نیتروژن : گاز موجود در هوا
اکسیژن : گاز موجود در هوا
آرگون : گاز موجود در هوا
رادون :گاز نجیب
کریپتون :گاز نجیب
نئون :گاز نجیب
هلیوم : گاز نجیب
زنون :گاز نجیب
هیدروژن :سایر عناصر موجود
کلر :سایر عناصر موجود
فلوئور : سایر عناصر موجود


افتخارات شرکت

ایزو17025

شرکت سپهر گاز کاویان

دارنده گواهینامه IS017025 از مرکز تائید صلاحیت ایران

گواهینامه آزمایشگاه آزمون و آزمایشگاه کالیبراسیون از اداره استاندارددارنده گواهینامه آزمایشگاه آزمون و گواهینامه آزمایشگاه کالیبراسیون از اداره استاندارد

مشخصات فنی گازها

خبرنامه ایمیلی

طراحی و پشتیبانی در فناوری اطلاعات جوان رایان