گاز هیدروژن برمید HBr Gas

فروش گاز هیدروژن برمید

فروش گاز هیدروژن برمید | HBr Gas

هیدروژن برمید مولکول دواتمی با فرمول قابليت است. ترکیب بی رنگ است. هیدروبرومیک اسید قابليت در آب محلول است. هر دو بدون آب و آب راه حل های قابليت معرف رایج در تهیه ترکیبات برمید هستند.

قابليت است بسیار محلول در آب، راه حل هیدروبرومیک اسید که در 68.85 درصد اشباع تشکیل قابليت وزن در دمای اتاق. راه حل های آبی که 47.6 درصد قابليت وزن شکل ثابت جوش مخلوط azeotrope است که جوش در 124.3 درجه سانتی گراد. جوش کمتر متمرکز راه حل های انتشار H2O تا ثابت ترکیب مخلوط جوش رسیده است.
هیدروژن برمید و اسید هیدروبرومیک معرف مهم در تولید ترکیبات غیر آلی و آلی برم هستند. [8] علاوه بر رادیکال های آزاد از قابليت به alkenes ترمینال آلکیل bromides را می دهد.

RCH=CH2 + HBr → RCH2–CH2Br

alkylating این عوامل پیش سازهای به مشتقات آمین های چرب است. علاوه بر این رادیکال های آزاد مشابه به آلیل کلرید و استایرن می دهد 1-برومو-3-chloropropane و فنیل اتیل برمید، ترتيب.

هیدروژن برمید با كلرومتان به bromochloromethane و dibromomethane، ترتیب واکنش نشان می دهد:

HBr + CH2Cl2 → HCl + CH2BrCl
HBr + CH2BrCl → HCl + CH2Br2
CH2=CHCH2OH + HBr → CH2=CHCH2Br + H2O

اگر چه هنوز به طور گسترده ای صنعتی، می افزاید: قابليت به alkenes به bromoalkanes استفاده می شود، ترکیبات خانواده مهم organobromine. به طور مشابه، قابليت به haloalkene به geminal dihaloalkane اضافه می کند. (این نوع علاوه بر قانون مارکونیکوف زیر)

RC(Br)=CH2 + HBr → RC(Br2)–CH3


افتخارات شرکت

ایزو17025

شرکت سپهر گاز کاویان

دارنده گواهینامه IS017025 از مرکز تائید صلاحیت ایران

گواهینامه آزمایشگاه آزمون و آزمایشگاه کالیبراسیون از اداره استاندارددارنده گواهینامه آزمایشگاه آزمون و گواهینامه آزمایشگاه کالیبراسیون از اداره استاندارد

مشخصات فنی گازها

مطالب اخیر

خبرنامه ایمیلی

مطالب پربازدید

طراحی و پشتیبانی در فناوری اطلاعات جوان رایان