گاز پروپادی ان C3H4 Gas

فروش گاز پروپادی ان

فروش گاز پروپادی ان | فروش گاز پروپا دی ان | آلن | Propadiene | C3H4 Gas | Dimethylenemethane |Propadiene-1,2   Allene | Dimethylenemethane | Propa-1,2-diene

مشخصات فیزیکی و شیمیایی پروپادی ان

وزن مولکولی :

40.065g/mol

فاز جامد 
نقطه ذوب :  منفی 136.03 درجه سانتی گراد
فاز مایع
چگالی مایع :

657.5nkg/m3

مایع معادل/  گاز :

386vol/vol

نقطه جوش :

(1.013 bar) : 34.4 °C

 گرمای نهان تبخیر نقطه:

(1.013 bar at boiling point) : 464.73 kJ/kg

فاز گازی
چگالی گاز :

(1.013 bar at boiling point) : 2.12 kg/m3

چگالی گاز:

(1.013 bar and 15 °C (59 °F)) : 1.69kg/m3

ضریب تراکم :

(Z) (1.013 bar and 15 °C (59 °F)) : 0.9839

وزن مخصوص :

1.41

حجم شخص :

(1.013 bar and 25 °C (77 °F)) : 0.4228 m3/kg

ظرفیت گرمایی در فشار ثابت :

(Cp) (1.013 bar and 25 °C (77 °F)) : 0.07344E-02 kJ/(mol.K)

ظرفیت گرمایی درحجم ثابت :

(Cv) (1.013 bar and 25 °C (77 °F)) : 0.0739 kJ/(mol.K)

نسب گرمایی ویژه :

(Gamma:Cp/Cv) (1.013 bar and 25 °C (77 °F)) : 1.1319

ویسکوزینه :

(1.013 bar and 25 °C (77 °F)) : 0.0000773E-05 Poise

برگه های اطلاعات ایمنی (SDS) شامل اطلاعات در مورد مواد تشکیل دهنده محصول، خواص فیزیکی و شیمیایی، اثرات بالقوه بر روی سم شناسی و محیط زیست، شناسایی خطرات، دست زدن و دستورالعمل ذخیره سازی، و همچنین توصیه حفاظت پرسنل و اطلاعات مربوط به نیاز حمل و نقل، کمک های اولیه و هدایت را عنوان می کند .

خطرات عمده :
گاز پروپادی ان آنش زا است .
قابلیت آتشزایی : 2.5-17 درصد حجمی
شیمی کومولن های به شدت فعال شده- از آلن (H2CCCH2) به هگزا پنتا ان (H2CCCCCCH2)
چکیده :
در طول دهه گذشته، مطالعات تجربی و نظری در تجزیه تک مولکولی کومولن ها (H2CnH2) از پروپادی ان (H2CCCH2) به هگزا پنتان (H2CCCCCCH2) به علت اهمیت این مولکول کربن دار در شعله های احتراق، فرآیندهای ترسیب بخار شیمیایی، شیمی اتمسفر، و شیمی محیط میان ستاره ای توجه چشمگیری را به خود جلب کرده است. کومولن ها و همتایان جایگزین آنها نیز قابلیت فنی قابل توجهی را به عنوان عناصری برای ماشین مولکولی (نانومکانیک)، سیم های مولکولی (نانو الکترونیک)، اپتیک غیر خطی، و حسگرهای مولکولی دارند. در این بررسی، مروری سیستماتیک از پایداری، شکل گیری و تجزیه تک مولکولی شیمیایی، فوتوشیمیایی، و حرارتی کومولن های متوسط در محیط های به شدت فعال انجام میشود. با تمرکز بر روی واکنش در شرایط حرارتی فاز گاز (تجزیه در اثر حرارت) و در آزمایشات پرتو مولکولی در شرایط تک برخورد (مطالعات پرتو عبوری و نورکافت) ، یک تصویر جامع از دینامیک تجزیه تک مولکولی کومولن ها بدست می آید.

بدون شرح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *