آزمایشگاه آزمون گازی به طور خاص بر روی تجزیه و تحلیل و اندازه‌گیری گازها تمرکز دارد. این آزمایشگاه‌ها از تجهیزات و فناوری‌های پیشرفته برای انجام آزمایش‌های دقیق و تخصصی بر روی انواع مختلف گازها، از جمله گازهای خالص و گازهای ترکیبی استفاده می‌کنند. خدمات و آزمایش‌هایی که در آزمایشگاه‌های آزمون گازی انجام می‌شود عبارتند از: آنالیز ترکیبات گازی: این آزمایش برای تعیین درصد و غلظت اجزای مختلف موجود در یک مخلوط گازی انجام می‌شود.