تولید و فروش انواع چرخهای حمل سیلندر، پله رو و سطح صاف، در حجمهای 10، 40 50 و همچنین سایر سایزهای مورد نیاز مشتری