فروش گاز کالیبراسیون | Calibration gas | گاز مرجع |مخلوط گاز


کالیبراسیون | گازهای کالیبراسیون| کاربرد گازهای کالیبراسیون |فروش گازهای ترکیبی وکالیبراسیون |خریدگاز ترکیبی وکالیبراسیون|مخلوط های گازی |گازهای مخلوط |کاربرد گازهای مخلوط |فروش مخلوط های گازی و گاز میکس |خرید مخلوط های گازی و گاز میکس

انواع گازهای کالیبراسیون
انواع گازهای کالیبراسیون

تاریخچه گاز کالیبراسیون

اگر چه سابقه علم اندازه گيري و کاليبراسيون به قديمي ترين تمدنهاي بشري باز ميگردد ، اما با تغيير نوع روابط بين کشورها نسبت به زمان قديم و گسترش اين ارتباطات از سال 1875 به بعد سيستم اندازه گيري بصورت يکسان از طرف اکثر کشورها و رفته رفته تمامي آنها پذيرفته شد. بنابراين با هماهنگ شدن اين نظام ضرورت بوجود آمدن زباني مشترک در اين رابطه نيز عيان گرديد.

گاز کالیبراسیون

واسنجی یا کالیبراسیون عبارتست از مقايسه يک دستگاه اندازه گيري با يک استاندارد و تعيين ميزان خطاي اين وسيله نسبت به آن و در صورت لزوم تنظيم دستگاه در مقايسه با استانداردهاي مربوطه.
کاليبراسيون مي تواند در بسياري از صنعت ها نقش عمده اي ايفا کند و ابعاد مختلف مرتبط با تجهيزات پزشکي از جمله تعميرات ، نظارت و بازرسي را متحول سازد.
مهمترين اهداف پروژه کاليبراسيون به شرح زير است:
1. کاهش هزينه تعميرات اتفاقي به دليل نظارت بر عملکرد دستگاه
2. افزايش عمر تجهيزات پزشکي
3. کاهش مواد ، قطعات و ملزومات مصرفي
4. جلوگيري از مراجعات متعدد بيمار به مراکز درماني به منظور کسب اطمينان از صحت آزمايش ها

تعریف گاز کالیبراسیون

کاليبراسيون فرآيندي دوره اي است که بايد نسبت به انجام آن در دوره هاي معين اقدام نمود. بدين ترتيب که دردوره هاي مشخصي ، دستگاه کاليبره شده و روي آن برچسب مخصوصي که شامل تاريخ کاليبره و تاريخ انقضاي کاليبراسيون مي باشد و مهمور به مهر آزمايشگاه کاليبراسيون است ، زده مي شود. پس از آن بايد از به کار گرفتن دستگاه هاي فاقد اين برچسب يا دستگاه هايي که از تاريخ انقضاي کاليبراسيون آنها گذشته است ، جدا خودداري شود.
تعریف دقیق کالیبراسیون در استاندارد ملی ایران به شماره ۴۷۲۳ آمده است. کالیبراسیون اجازه می دهد که میزان تصحیح لازم را نسبت به نشاندهی تعیین کنیم. با کالیبراسیون ممکن است خواص اندازه شناختی دیگری نظیر اثر کمیت های تاثیر گذار نیز تعیین شود. در واقع کالیبراسیون ویژگیهای کارآمدی دستگاه یا مواد مرجع را بوسیله انجام مقایسات مستقیم مشخص می کند .
در روندی که توضیح داده شد گاهی برای کالیبره نمودن سیستمها و یا دستگاهای مختلف نیازمند گازهای ویژه ای می شویم که به آنها گازهای کالیبراسیون گفته میشود.
برخی از این گازها بسیار شناخته شده هستند مانند :
2.5% CH4 AND AIR
و بسیاری ازگازها بنا به درخواست و سفارش مصرف کننده ساخته میشوند.

کالیبراسیون یعنی مقایسه ابزار دقیق با یک مرجع استاندارد آزمایشگاهی در شرایط استاندارد ، جهت اطمینان از دقت و سلامت آن و تعیین میزان خطای این وسیله نسبت به آن استاندارد وتنظیم آن در مقایسه با استاندارد.
شرکت سپهرگاز کاویان، وارد کننده و تولید کننده گاز کالیبراسیون با گازهای خالص با گریدهای بالا، به دو روش ppm،ppb و درصدی است.
شرکت سپهرگاز کاویان، گاز کالیبراسیون را با certificate معتبر ارائه می دهد.
گاز های کالیبراسیون می تواند در کالیبره کردن آنالیزورهای مختلف، دستگاه های کروماتوگرافی، کوانتومتر و آزمایشگاههای تشخیص مورد استفاده قرار بگیرد.
هدف کالیبراسیون ایجاد نظامی موثر به منظور کنترل صحت و دقت پارامترهای مترولوژیکی دستگاه‌های آزمون و وسایل اندازه‌گیری و کلیه تجهیزاتی است که عملکرد آنها بر کیفیت فرایند تاثیرگذار می‌باشد.
این کار بهوا سنجی یا کالیبراسیون مطابقت با استاندارد را تعیین می‌کند. کالیبراسیون اندازه‌گیری و تعیین صحت وسیله اندازه‌گیری در مطابقت با مرجع تایید شده می‌باشد.
منظور اطمینان از تطابق اندازه گیری‌های انجام شده با استانداردهای جهانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
تعریف دقیق کالیبراسیون در استاندارد ملی ایران به شماره ۴۷۲۳ آمده‌است. کالیبراسیون اجازه می‌دهد که میزان تصحیح لازم را نسبت به نشاندهی تعیین کنیم. با کالیبراسیون ممکن است خواص اندازه شناختی دیگری نظیر اثر کمیتهای تاثیر گذار نیز تعیین شود . در واقع کالیبراسیون ویژگیهای کارآمدی دستگاه یا مواد مرجع را بوسیله انجام مقایسات مستقیم مشخص می‌کند. کدام دستگاهها باید کالیبره شوند هر وسیله‌ای که برای اندازه گیری به کارمی‌رود و در روشهای اجرایی به استفاده از آن اشاره شده‌است، نیاز به تعیین صحت و دقت یا کالیبراسیون دارد.
دستگاههای اندازه گیری باید به طور دوره‌ای کالیبره شوند. گذشت زمان، فرسودگی، حوادث غیر قابل پیش بینی، باعث می‌شوند تا قابلیت ردیابی نتایج آنها تا استانداردها زیر سوال رفته و نیازمند تایید مجدد باشند. برای تجهیزات کالیبره شده گواهی کالیبراسیون صادر شده و ضمیمه دستگاه می‌گردد. کالیبره کردن تمام تجهیزات لازم نیست. برخی از آنها ممکن است صرفا به عنوان نشان دهنده مورد استفاده قرار گیرند. انواع دیگر تجهیزات ممکن است به عنوان ابزار تشخیصی و آشکارسازی به کار بروند. هر گاه وسیله‌ای برای تعیین قابلیت پذیرش محصول و یا عوامل موثر در فرایند آزمون مورد استفاده قرار نگیرد کالیبراسیون آن ضرورت ندارد.
اهداف اصلی کالیبراسیون:
• ۱- برای اطمینان از قرائت‌هایی که از دستگاه صورت می‌گیرد.
• ۲- برای تعیین درستی مقادیر خوانده شده از دستگاه
• ۳- برای استقرار قابلیت ردیابی دستگاه به استانداردهای مرجع

(هدف نهایی کالیبراسیون برقراری قابلیت ردیابی عنوان شده‌ است.) قابلیت ردیابی traceability مهمترین ویژگی که یک اندازه گیری باید داشته باشد وجود قابلیت ردیابی نتایج آن تا استانداردهای ملی و سپس بین المللی می‌باشد.
وقتی سطح اطمینان و عدم قطعیت کلیه اندازه گیری‌ها بیان شود درستی و دقت نتایج اندازه گیری تضمین می‌گردد. قابلیت ردیابی قابلیت ارتباط دادن مقدار یک استاندارد یا نتیجه یک اندازه گیری با مرجع‌های ملی یا بین المللی از طریق زنجیره پیوسته مقایسه‌ها که همگی عدم قطعیتی معین دارند. کالیبراسیون تنها راه برقراری قابلیت ردیابی می‌باشد استقرار قابلیت ردیابی نتایج اندازه گیری (در کالیبراسیون) بوسیله تعیین نام دستگاه مرجع کالیبراسیون و عدم قطعیت آن محاسبه اعلام عدم قطعیت اندازه گیری برای نتایج کالیبراسیون و نیز بیان شرایط محیطی اثر گذار بر نتیجه اندازه گیری قابلیت ردیابی نتایج کالیبراسیون استقرار می‌یابد.

كاليبراسيون و استاندارد ايزو 9001

هر مركزي كه بر اساس استاندارد ايزو 9001 به سوي كيفيت در حركت است، بايد مطابقت با نيازمندي هاي تعيين شده رادر تمامي مراحل تضمين نمايد. يكي از مهمترين بندهاي الزامات اين استاندارد ، كنترل تجهيزات ، آزمون و همچنين حصول اطمينان از كاليبره بودن آنها است. نتايج هر آزمون، كاليبراسيون يا مجموعه اي از آزمونها يا كاليبراسيون هايي كه انجام مي شود ، بايد به طور صحيح، واضح، بدون ابهام و مبتني بر واقعيات و طبق دستورالعمل هاي خاص مندرج در روشهاي آزمون يا كاليبراسيون گزارش گردد. نتايج معمولاً در قالب گزارش آزمون يا گواهينامه كاليبراسيون گزارش مي شود و بايد شامل كليه اطلاعاتي باشد كه بيمارستان آنها را درخواست كرده و براي تفسير نتايج آزمون يا كاليبراسيون ضروري است و نيز شامل كليه اطلاعاتي باشد كه براي روش به كار رفته مورد نياز است.
در ادامه مثالي خواهيم زد که در آن ، کيفيت عملکرد يک دستگاه فور را قبل و بعد از کاليبره شدن مقايسه خواهد کرد.
منحني زير عملکرد يک فور را قبل از کاليبره شدن، در زمان ها و دماهاي مختلف نشان مي دهد. همانطور که در نمودار مشاهده مي کنيم ، فقط در محدوده مستطيل آبي رنگ، محيط استريل مطلوب ايجاد مي شود. استفاده از گازهای خالص با گرید بالا جهت ساخت گازهای کالیبراسیون موجب بالا رفتن دقت در فرایند کالیبره نمودن سیستمها شده و بسیار حائز اهمیت میباشد.

شرکت سپهر گاز کاویان

تولید کننده گاز های میکس ومخلوط های گازی جهت کالیبراسیون دارنده گواهینامه 17025 از مرکز تایید صلاحیت ایران جهت شارژ میکس با مقدارPPB و PPM و درصد و همچنین کالیبره انواع مخلوط های گازی و انواع انالایزر ها دتکتور های گازی و انلایزر دود و دودکش با دقت و صحت بالا و صدور سرتیفیکیت و گواهینامه میباشد.
گازها ی کالیبراسیون با توجه به میزان مصرف و نوع گاز بصورت زیر قابل عرضه می باشند:
سیلندرهای یکبار مصرف از جنس آلومینیمی با ظرفیت حداکثر ۱٫۵ لیتر آب و گاز قابل مصرف حدود ۱۱۰ لیتر در شرایط استانداردسیلندرها از جنس استیل یا آلومینیم با ظرفیت های ۱۰، ۲۰، ۵۰ لیتر آب میباشند.

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی گازهای کالیبراسیون

گاز کالیبراسیون یا گاز مرجع به عنوان استاندارد نسبی در ابزار های تحلیلی کالیبراسیون مانند تجزیه و تحلیل گاز ها یا آشکارساز های گازمورد استفاده قرار می گیرند.برای یک گاز کالیبراسیون بودن باید گاز قابل ردیابی به استاندارد ملی یا بین الملی باشد.

گاز کالیبراسیون H2S در نیتروژن یا هوا

گاز هیدروژن سولفید گازی بی رنگ، بی نهایت سمی و متعفن همراه با ایجاد خفقان شناخته می‌شود و بوی آن شبیه به تخم مرغ گندیده است .به دلیل سمی و اشتعال زا بودن سولفید هیدروژن موارد ایمنی در استفاده از آن باید کاملا رعایت گردد.

خصوصیات
فرمول مولکولی H2S
جرم مولی 34.082 g/mol
شکل ظاهری گاز بی‌رنگ.
چگالی 1.363 g/L gas.
دمای ذوب −82/30°C 190/85 K
دمای جوش ‎-60.28 °C (212.87 K)
انحلال‌پذیری در آب 0.25 g/100 mL (40 °C)

گاز کالیبراسیون متان

در شرایط استاندارد دما و فشار این گاز بی بو و بی‌ رنگ و نافذتر و سبک‌تر از هوا است و اولین ترکیب سلسله هیدروکربن‌های اشباع شده به شمار می رود. این گاز در طبیعت از تجزیه و پوسیده شدن مواد آلی به ویژه فساد گیاهان در مرداب‌ها حاصل می‌شود، به همین جهت آن را «گاز مرداب» نیز می‌نامند.

خصوصیات
فرمول مولکولی                  CH4
جرم مولی ۱۶٫۰۴ g mol−1
شکل ظاهری گاز بی‌رنگ..
چگالی 655.6 μg mL−1.
دمای ذوب −۱۸۲٫۵ درجه سلسیوس; −۲۹۶٫۴ درجه فارنهایت; ۹۰٫۷ کلوین
دمای جوش ‎-164–160 °C, 109-113 K, -263–256 °F
انحلال‌پذیری در آب 22.7 mg L−1

گاز کالیبراسیون آرگون

آرگون گازی بی بو ،بی رنگ ،که تحت تأثیر ولتاژ بالا به رنگ متمایل به آبی روشن در می آید. آرگون بسیار ساکن و ناشناخته در ترکیبات واقعی شیمیایی است.آرگون به مقدار کم در اتمسفر است و جدایش آن از هوا صورت می گیرد .به صورت عادی در آزمایشگاه حمل نمی شود بلکه به صورت سیلندرهای تحت فشار ارائه می شود .گاز آرگون از تقطیر جز به جز هوای مایع به دست می آید زیرا اتمسفر زمین حاوی %0.94 آرگون می باشد. در اتمسفر مریخ 1.6 درصد آرگون 40 و حدود 5ppm آرگون 36 وجود دارد.آرگون قابلیت حلالیت در آب را دارد و همانطور که اکسیژن در آب حل می شود آرگون نیز حل می شود. آرگون گازی بیرنگ ، بی بو است و به هر دو حالت مایع و گاز موجود می باشد. آرگون گاز بی اثر است انحلال‌ پذیری آرگون در آب، تقریباً مشابه اکسیژن است. در هر دمایی، بی‌رنگ و بی‌بو، غیرآتش‌گیر و غیرسمی است. آرگون در شرایط معمول، واکنش شیمیایی انجام نمی‌دهد و هیچ ترکیب شیمیایی پایدار تأیید شده‌ای در دمای اتاق، شکل نمی‌دهد.

خصوصیات
فرمول مولکولی        Ar
جرم اتمی استاندارد     39.948 g·mol۱
چگالی
(0 °C, 101.325 kPa) 1.784 g/L.
دمای ذوب 83.80 K, −189.35 °C, −308.83 °F
دمای جوش 87.30 K, −185.85 °C, −302.53 °F

گاز کالیبراسیون نیتروژن

نیتروژن دارای عدد اتمی 7 است .به صرت یک گاز غیر فلزی،دواتمی بی اثر ، بی رنگ،بی مزه و بی بو است که 78٪ جو زمین را دربرمیگیرد.نیتروژن ترکیبات مهمی مانن آمونیاک واسید نیتریک را تشکیل میدهد.

خصوصیات
فرمول مولکولی N2
جرم اتمی استاندارد 14.0067 g·mol۱
چگالی (0 °C, 101.325 kPa)
1.251 g/L
دمای ذوب 63.153 K, -210.00 °C, -346.00 °F
دمای جوش 77.36 K, -195.79 °C, -320.3342 °F‎

گاز کالیبراسیون هوای خشک

 Z.Air گازی غیر سمی ،غیر آتش زا ،بی بو ، بی رنگ ، غیر خورنده وگازی دائمی میباشد ک در سیلندرهای کربن استیل شارژ شده ومورد استفاده قرار میگیرد. هوای خشک از درصد 21 % اکسیژن و 79% نیتروژن تشکیل شده است

خصوصیات
فرمول مولکولی ZA
وزن مولکولی 26 gr/ mole
چگالی 0.0749 Kg/m3
دمای بحرانی -146°C
نقطه جوش   ‎-194°C

اهداف گازهای کالیبراسیون

1-برای اطمینان از قرائت‌هایی که از دستگاه صورت می‌گیرد.
2-برای تعیین درستی مقادیر خوانده شده از دستگاه
3-برای استقرار قابلیت ردیابی دستگاه به استانداردهای مرجع
(هدف نهایی کالیبراسیون برقراری قابلیت ردیابی عنوان شده‌است.)

کاربرد گازهای کالیبراسیون

-مخلوط های گازی سریG:گاز کالیبراسیون G در دستگاه های تست سیستم گرمایشی مورد استفاده قرارمیگیرد.مخلوط گازی سریG از مخلوط هیدرو کربن ها باهم وهمچنین مخلوط هیدروکربن ها با گاز هیدروزن وگاز نیتروژن تشکیل شده است.
گاز کالیبراسیون لیزر یا میکس لیزر:گاز کالیبراسیون لیزر یا میکس لیزر که در دستگاه های لیزر مورد استفاده قرار می گیرد که از ترکیب گاز دی اکسید کربن و هلیوم در نیتروژن تشکیل شده است. سیلندر گاز کالیبراسیون لیزر ( میکس لیزر ) دارای بدنه ی طوسی روشن و گلوئی مشکی ( نماد گازنیتروژن ) ، قهوه ای

(نماد گاز هلیوم ) و طوسی سیر ( نماد گاز دی اکسید کربن ) می باشد.شیر سیلندر گاز کالیبراسیون لیزر ( میکس لیزر ) به دلیل وجود ترکیبات بی اثر راست گرد میباشد.BS3یاDIN6
– گاز کالیبراسیون میکس هیدروژن H2 in N2: در دستگاه های مربوط به تست آلایندگی خودرو بیشترین استفاده میشود. سیلندر مخلوط گازی هیدروژن در نیتروژن دارای بدنه ی طوسی روشن و گلوئی مشکلی ( نماد گاز نیتروژن ) و قرمز ( نماد گاز هیدروژن) می باشد.
شیر سیلندر مخلوط های گازی هیدروژن در نیتروژن به دلیل وجود گاز آتش زا می بایست چپ گرد باشد لذا براین اساس شیرهای DIN1یاBS4 روی سیلندر تعبیه میشود.
گاز کالیبراسیون تنفسی یا میکس تنفسی:گاز کالیبراسیون تنفسی یا میکس تنفسی که در سیستم های غواصی و جوشکاری های عمق بالا و بیماران تنفسی مورد استفاده قرار میگیرد از ترکیب درصد های مختلف گاز هلیوم در گاز اکسیژن تشکیل شده است و با نام تجاری هلیوکس بفروش میرسد.گاز هلیوم بدلیل سبک تر بودن نسبت به اکسیژن ، سبب اکسیژن رسانی راحت تر می گردد که این مسئله در غواصی در عمق های بالا و بیمارانی که مشکل تنفسی دارند بسیار حائز اهمیت است. سیلندر های گاز میکس هلیوکس دارای بدنه طوسی روشن وگلویی سفید (نماد گاز اکسیژن)و قهوهای (نمادگاز هلیوم) میباشد.شیر سیلندر گاز کالیبراسیون تنفسی ( میکس تنفسی ) یا همان گاز هلیوکس به دلیل وجود ترکیبات بی اثر راست گرد می باشد و بر اساسDIN6 یا BS3 بر روی سیلندر ها تعبیه می شود.

انواع دیگری از گازهای کالیبراسیون و کاربردها

نام تجاری اجزاء تشکیل دهنده کاربرد
 G110 26% CH4 * 24% N2 *50%H2 گاز مرجع.گاز حدی / احتراق ناقص پرش شعله و گاز حدی دوده زا
G112 17% CH4 * 24% N2 *59%H2 گاز حدی  / تو کشیدگی شعله
G21 13% C3H8 * 87% CH4 گاز حدی احتراق ناقص و  دوده زا
 G222 23% H2* 77% CH4 گاز حدی / تو کشیدگی شعله
G23 7.5% N2* 92.5% CH4 گاز حدی / تو کشیدگی شعله
G25 14% N2* 86% CH4 گاز مرجع و گاز حدی تو کشیدگی شعله
G26 7% C3H8 * 13% N2 *80%CH4 گاز حدی احتراق ناقص و گاز حدی دوده زا
G27 18% N2* 82% CH4 گاز حدی پرش شعله
G231 15% N2* 85% CH4 گاز حدی پرش شعله

نمونه از مخلوطهای گازی قابل واردات عبارتند از:

1- گاز دستگاههای برش لیزر
2- مخلوطهای گازی استاندارد جهت دستگاه های کروماتوگرافی گاز
CH4/AIR (L.E.L level) ، H2S/N2 or H2S/AIR جهت کالیبراسیون دتکتورهای آلایندگی
3- مخلوطهای گازی جهت کالیبراسیون دستگاه های تست آلایندگی محیطی
4- مخلوطهای گازی محتوی SO2-NO4
5-Fuel Gases
6-Argonite
7-Cargone

نام گاز علامت اختصاری نام محصول(به لاتین) درصد خلوص کاربرد
نیتروژن N2 Nitrogen 99.999 MOL% صنایع داروسازی- لبنی- لیزر
نیتروژن N2 Nitrogen 99.9995 MOL% مراکز آزمایشگاهی و تحقیقاتی
نیتروژن N2 Nitrogen GC GRADE مراکز آزمایشگاهی و تحقیقاتی- گاز کروماتوگرافی
نیتروژن N2 Nitrogen 99.9999 MOL% مراکز آزمایشگاهی و تحقیقاتی
آرگون AR Argon 99.999 MOL% جوشکاری آلومینیوم –استیل- تیتانیوم- اتمیک ابزوپشن-GC-HPLC
آرگون AR Argon کوانتومتری مراکز آزمایشگاهی و تحقیقاتی – دستگاه کوانتومتری
آرگون AR Argon 99.9995 MOL% مراکز آزمایشگاهی و تحقیقاتی
آرگون AR Argon 99.9999 MOL% صنایع نظامی-پزشکی هسته ای- پیستون سازی
هلیم(هلیوم) HE Helium 99.999 MOL% مخلوط های مورد استفاده در لیزر
هلیم(هلیوم) HE Helium 99.9995 MOL% گازکروماتوگرافی – پزشکی هسته ای
هلیم(هلیوم) HE Helium 99.9999 MOL% گازکروماتوگرافی – پزشکی هسته ای
هیدروژن H2 Hydrogen 99.999 MOL% الیاف مصنوعی-آزمایشگاه شیمی – صنایع بهداشتی
هیدروژن H2 Hydrogen 99.9999 MOL% گاز کروماتوگرافی و مراکز تحقیقاتی-پتروشیمی
اکسیژن O2 Oxygen 99.99 MOL% صنایع بازرسی کالا- صنایع داروسازی

خرید گاز ترکیبی و کالیبراسیون

گازهای ترکیبی و کالیبراسیون در حجمهای مورد درخواست مصرف کنندگان از سیلندرهای یک لیتری تا 50 لیتری ارائه میشود و در صورت لزوم امکان تایید صحت ترکیبات توسط شرکتهای معتبر دولتی نیز میباشد که مشتریان محترم میتوانند با تماس تلفنی با سپهرگاز کاویان و یا ارسال مشخصات گاز درخواستی از طریق فکس ،نسبت به دریافت پیش فاکتور اقدام نمایند.

بالانس گاز کالیبراسیون

گازهای میکس و یا گاز های ترکیبی از جمله فناوری های نوینی در صنایع بوده که به صورت بومی درآمده و در کارخانجات ایرانی به صورت درصدی و به صورت خیلی جزیی ppm شارژ می گردد.گازهای اسیدی حاوی ترکیبات سولفور به خاطر جذب در سیلندر فولادی در سیلندر الومینیومی شارژ می گردد.
سپهرگاز کاویان اقدام به تولید فوق دقیق Flammable Limit Gas Mixtures یا ( LEL) نموده ، که این امر نیاز کشور را به این گازهای وارداتی ، تامین می سازد .
کیفیت گازهای میکس LEL از اهمیت بالایی برخوردار است و اغلب درصدی از متان در بالانس نیتروژن است به طوری که عدم دقت در تولید این گاز ها یا عدم داشتن گواهینامه آنالیز و سرتیفیکیت می تواند آسیب و زیان جبران ناپذیری را وارد نماید ، لذا انتخاب یک تولید کننده تخصصی ، می تواند عامل مهم در خرید و تهیه این نوع گاز ها می باشد.
گاز ترکیبی-میکس-مخلوط برای کاربرد های خاص و مختلف ,با استفاده از گاز های خالص و گاز های فوق خالص آزمایشگاهی به صورت 2 جزئی و 3 جزئی و چند جزئی با شناسامه و گواهی آنالیز معتبر در سیلندر کپسول با حجم 0.5,1,2,5,10,20,40,50 لیتر با فشار 5 الی 200 بار .همچنین این شرکت امکان واردات گاز های سپهرگاز کاویان تولید کننده انواع گازهای کالیبراسیون و ترکیبی و میکس ترکیبی میکس از تولید کنندگان معتبر از جملهair liquid-air product-BOC را دارد.سپهرگاز کاویان تولید کننده رنج وسیعی از گاز های ترکیبی میکس از جمله :گاز میکس لیزر ,گاز مخلوط شمارنده هسته ای ,گاز ترکیبی برای مصارف بیولوژیکی و پزشکی ,گاز میکس برای نشتی یابی,گاز مخلوط جذب الکترونی,گاز میکس برای جوشکاری,گاز ترکیبی برای غواصی,گاز میکس برای سنجش آلودگی,اسپان گاز,گاز مرجع,گاز چند جزئی برای طیف بینی اشعه ایکس تولید گازهای میکس-ترکیبی به دو روش وزنی و فشار نسبی انجام می گیرد. روش وزنی رایج ترین مدل و دقیق ترین برای تولید گاز ترکیبی می باشد.در روش فشار نسبی از قانون دالتون برای محاسبه مقادیر موجود در میکس استفاده می شود.البته در تولید گاز ترکیبی محدودیتهای نیز وجود دارد که به ماهیت گازهای استفاده شده در ترکیب بستگی دارد.این محدودیتها با توجه به فاکتور های ایمنی ، امکان واکنش گازها ، پایدار نبودن گازها لحاظ می گردد.

مخلوط گاز کالیبراسیون در بالانس

فروش مخلوط گازی و گاز کالیبراسیون در بالانس فروش مخلوط گازی و گاز کالیبراسیون در بالانس فروش مخلوط گازی و گاز کالیبراسیون در بالانس
  فروش مخلوط گاز کالیبراسیون در بالانس هوای خشک Z.AIR  فروش مخلوط گاز کالیبراسیون در بالانس 1BUTENE   فروش مخلوط گاز کالیبراسیون در بالانس آمونیاک NH3
 فروش مخلوط گاز کالیبراسیون در بالانس نیتروژن N2   فروش مخلوط گاز کالیبراسیون در بالانسAIR  فروش مخلوط گاز کالیبراسیون در بالانس آرگون Argon
 فروش مخلوط گاز کالیبراسیون در بالانس هلیم HE  فروش مخلوط گاز کالیبراسیون در بالانس BUTAN  فروش مخلوط گاز کالیبراسیون در بالانس اتان ethane
 فروش مخلوط گاز کالیبراسیون در بالانس متان CH4  فروش مخلوط گاز کالیبراسیون در بالانس Normal-BUTANl  فروش مخلوط گاز کالیبراسیون در بالانس استیلن C2H4
 فروش مخلوط گاز کالیبراسیون در بالانس پروپان C3H8  فروش مخلوط گاز کالیبراسیون در بالانس C3H6   فروش مخلوط گاز کالیبراسیون در بالانس بنزن
 فروش مخلوط گاز کالیبراسیون در بالانس هیدروژن H2  فروش مخلوط گاز کالیبراسیون در بالانس Trans-2-Butene   فروش مخلوط گاز کالیبراسیون در بالانس بوتان C4H10
 فروش مخلوط گاز کالیبراسیون در بالانس هیدروژن سولفیدH2S  فروش مخلوط گاز کالیبراسیون در بالانس N-BUTANE  فروش مخلوط گاز کالیبراسیون در بالانس بوتادین butadiene
 فروش مخلوط گاز کالیبراسیون در بالانس دی اکسید گوگرد SO2  فروش مخلوط گاز کالیبراسیون در بالانس نیتروس اکساید  فروش مخلوط گاز کالیبراسیون در بالانس دی اکسید کربنCO2
 فروش مخلوط گاز کالیبراسیون در بالانس پروپیلن  فروش مخلوط گاز کالیبراسیون در بالانس N-BUTANE  فروش مخلوط گاز کالیبراسیون در بالانس مونو اکسید کربن CO

نکات ایمنی گازهای کالیبراسیون (MSDS)

در بسیاری از مکان های کار آسیب یا بیماری از مخاطرات تنفسی مانند کمبود اکسیژن و حضور گازهای سمی، خطراتی وجود دارد. فن آوری تشخیص و محصولات موجود برای به حداقل رساندن چنین خطر وجود دارد.

قبل از هر روز استفاده از دقت صحت دستگاه های تشخیص گاز، اطمینان حاصل شود که هر کارگر به طور ایمن کار را تمام کند.

دلیل اصلی کالیبراسیون ابزار دقیق و منظم این است که از خوانایی غلط غلظت گاز جلوگیری شود که می تواند منجر به آسیب یا مرگ شود.

ابزار دقیق کالیبراسیون کمک می کند تا اطمینان حاصل شود که دستگاه به دقت به گاز هایی که برای تشخیص آنها طراحی شده است پاسخ می دهد و کاربران را از شرایط خطرناک پیش از رسیدن به سطوح خطرناک اخطار می دهند. علاوه بر تشخیص و اصلاح لغزش کالیبراسیون، کالیبراسیون به طور منظم کاربر را مطمئن می کند که ابزار کاربردی است.

ابزار تشخیص گاز اغلب در معرض شرایط خنک نگهداری و عملیاتی قرار می گیرد که می تواند آسیب ببیند. هر دو این عوامل می توانند عملکرد دستگاه را تحت تاثیر قرار دهند، منجر به قرائت نادرست و یا حتی شکست دستگاه می شود. در حالی که یک واحد ممکن است در طول بازرسی بصری صدا باشد، در واقع می تواند به طور داخلی آسیب ببیند. کالیبراسیون منظم تنها راه مطمئن بودن این است که آشکارساز کاملا کاربردی است.

آموزش کارکنان در روش های مناسب کالیبراسیون، اکثر ابزارهای طراحی شده برای فیلد کالیبره شده با دستورالعمل هایی که در دستورالعمل های کاربر، فیلم های آموزشی یا آموزش های کامپیوتری ارائه شده اند طراحی شده اند. هر کسی که مسئولیت انجام کالیبراسیون ابزار را بر عهده دارد باید آموزش ببیند و بر اساس آن آزمایش شود.

الزامات حمل و انبارش گازهای کالیبراسیون

رگولاتورها باید حذف شوند
سوپاپ ها باید بسته شوند
کلاهک ها باید بسته باشند
سیلندرهای ایمن در سبد سیلندر با زنجیر و حرکت به محل جدید.
سیلندر را به صورت افقی نکشید یا رول نکنید.
برخی از گازها مجاز به حمل وسایل شخصی نیستند
حمل سیلندر گاز فشرده یا مخلوط در وسایل نقلیه که برای چنین مقاصدی غیرقابل استفاده است و توسط پرسنل غیر مجاز و غیرقابل آموزش، می تواند باعث آسیب جدی یا مرگ شود!
اگر سیلندر باید توسط یک کارمند یک فاصله کوتاه حمل شود، الزامات زیر باید پیگیری شود.
یک وسیله نقلیه مناسب مانند کامیون باید برای حمل سیلندر استفاده شود.
از آسیب سیلندر، به ویژه دریچه شیر، در حین حمل و نقل جلوگیری شود و همچنین قبل از تلاش برای حمل و نقل، سیلندر را برای آسیب موجود بازبینی کنید.
سیلندر باید در پشت کامیون قرار گیرد تا تهویه مناسب در صورت نشت فراهم شود. نور مستقیم خورشید یا دمای زیاد می تواند منجر به انتشار محتوای سیلندر شود.
به محض رسیدن به مقصد، سیلندر را از وسیله نقلیه خارج کنید و در محل مناسب قرار دهید.
در اغلب موارد هنگامی که یک گاز فشرده را خریداری می کنید، شما فقط محتویات سیلندر را خریداری می کنید؛ نه خود سیلندر. سیلندرها زباله های خطرناک در نظر گرفته می شوند و به راحتی قابل حمل نیستند و بنابراین باید به فروشنده که از آنها خریداری شده است، بازگردانده شود.

بدون شرح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *